COVID-19 MEASURES

All conference participants will be obliged to use respiratory protective equipment (nose, mouth) for the entire duration of the event min. category FFP2/KN 95. This obligation does not apply to:

 • presenting speakers at the time of their talk;
 • persons eating at the time of consumption of food and meals, including beverages, provided that they are sitting at a table;
 • for persons for medical reasons confirmed by the attending physician.

The complete conditions relating to the obligation to use respiratory protective equipment are published on the Covid portal of the Ministry of Health and on the Covid portal of the CZU.

All conference participants will be required to fill an „Affidavit of Health Status“ and submit it upon registration. To speed up the registration process, you can bring the already completed form that you will find at the official website of the GBCC conference

Due to the protective measures of the Ministry of Health for public events, all conference participants will be obliged to submit one of the following documents upon registration and thus meet the conditions for participation in the event.

 • negative RT-PRC test taken no later than 72 hours before the start of the conference;
 • negative antigen test taken no more than 24 hours before the start of the conference;
 • a certificate of completed vaccination issued by an authorized entity operating in the Czech Republic or another foreign country (acceptable vaccines and certificates), while
  • at least 14 days have elapsed since the second dose of vaccine was administered in the case of a two-dose scheme, or
  • at least 14 days have elapsed since the vaccine dose was administered in the case of a single dose scheme;
 • confirmation issued by the health service provider that they have contracted COVID-19, their isolation period has expired according to the applicable emergency measure of the Ministry of Health, and not more than 180 days have elapsed since the first positive POC antigen test for SARS CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS virus -CoV-2.

During the conference, it will be possible to use the CZU testing center in a mobile sampling point at the main car park P1 in the campus of the Czech University of Life Sciences in Prague, Kamýcká 129, Prague – Suchdol. More information about testing at the CZU can be found on the laboratory’s website.

The organizer is obliged to check the fulfillment of these conditions before entering the event room. The participant is obliged to prove their fulfillment; if the participant does not verify the fulfillment of the conditions, the organizer will not allow him or her to participate.

Complete up-to-date protection measures and information related to COVID-19 are available on the Covid portal of the Ministry of Health and CZU. 

COVID-19 OPATŘENÍ

Všichni účastníci konference budou povinni používat po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) min. kategorie FFP2/KN 95. Tato povinnost se nebude vztahovat na:

 • prezentující osoby v době jejich přednášky;
 • pro stravující se osoby v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, kteří sedí v době konzumace u stolu;
 • pro osoby ze zdravotních důvodů, které potvrdí ošetřující lékař. 

Kompletní podmínky vztahující se k povinnosti nošení ochranných prostředků jsou zveřejněny na Covid portálu Ministerstva zdravotnictví a na Covid portálu ČZU.

Všichni účastníci konference budou povinni vyplnit “Čestné prohlášení o zdravotním stavu” a předložit jej při registraci. Pro urychlení registračního procesu, můžete přinést již vyplněný formulář, který najdete na oficiálních webových stránkách GBCC konference

Vzhledem k ochranným opatřením ČZU a Ministerstva zdravotnictví ke konání veřejných akcí budou mít všichni účastníci konference povinnost předložit při registraci jeden z následujících dokumentů a tím splnit podmínky k účasti na akci. 

 • negativní RT-PRC test provedený nejdéle 72 hodin před začátkem konference;
 • negativní antigenní test provedený nejdéle 24 hodin před začátkem konference;
 • národní certifikát o dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU (schválené vakcíny a platné certifikáty), u očkování uplynulo:
 1. i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
 2. ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo;
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

Během konference bude možné využít testovací centrum ČZU v mobilním odběrovém místě na hlavním parkovišti P1 v areálu České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol. Více informací o testování na ČZU naleznete zde nebo na webových stránkách laboratoře

Organizátor akce má povinnost kontrolovat stanovené podmínky a účastníci akce jsou povinni prokázat jejich splnění platnými dokumenty. V případě, že se účastník nebude moci prokázat jednou z daných podmínek, organizátor nebude moci účastníkovi povolit účast.

Kompletní aktuální ochranná opatření a informace vztahující se ke COVID-19 jsou k dispozici na Covid portálu Ministerstva zdravotnictví a ČZU.